Kategoria AM

Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii AM, która uprawnia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim.  Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

  1.  Motorower to pojazd dwu-lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej jak 4 KW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
  2. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/

O uprawnienia tej kategorii może ubiegać się osoba która;

  1. osiągnęła minimalny wiek   ( 14 rok życia )
  2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  3. złożyła oświadczenie ,że mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym
  4.  nie ukończyła 18 lat , tylko za  pisemną zgodą rodzica lub opiekuna